Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

9/28/2018 1:11:30 PM

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

  TRƯ­­ỜNG THCS ĐỨC HÓA

 

Số: 02 /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 
 

 


                                                            Đức Hóa, ngày   tháng 9 năm 2018

                          

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2018 - 2019

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT, ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục; Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019; Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018. Căn cứ Hướng dẫn số 451/GDĐT ngày 21 /9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hoá về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019,  trường THCS Đức Hoá xây dựng kế hoạch trển khai thực hiện nhiệm vụ  năm học 2018-2019 với những nội dung chính sau:

      1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017– 2018

            1.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1.1.1. Kết quả duy trì số lượng:

 

Khối

Số Lớp

Số học sinh

Lên lớp /TN

Bỏ học

Lưu ban

6

2

64

64

0

0

7

2

55

55

1

0

8

2

76

79

0

0

9

3

79

79

0

0

Cộng

9

244

274

0

0

           

            1.1.2. Thực hiện nhiệm vụ các cấp học

           

1.1.2.1. Xếp loại hạnh kiểm

 

TT

Khối

TSHS

Tốt

Khá

TB

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

64

64

84,38

9

14,06

1

1,56

2

8

76

48

63,16

26

34,21

2

2,63

3

9

79

64

81,01

15

18,99

 

 

Cộng

219

166

75,80

50

22,83

3

1,37

     

   1.1.2.2. Xếp loại học lực    

TT

Khối

TSHS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

64

12

18,75

22

34,38

29

45,31

1

1,56

2

8

76

6

7,89

28

36,84

41

53,95

1

1,32

3

9

79

7

8,86

39

49,37

33

41,77

 

 

Cng

219

25

11,42

89

40,64

103

47,03

2

0,91

 

     1.1.2.3. Chất lượng lớp 7 theo mô hình THM

Sô lớp: 2 -  Số học sinh: 55

 

Kết quả học tập

Phẩm chất

Năng lực

HT tốt

Hoàn thành

Chưa HT

Tốt

Đạt

Tốt

Đạt

Cần cố gắng

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

8

14,5

39

70,9

8

14,6

43

78,2

12

21,8

8

14,5

39

70,9

8

14,6

 

      1.1.2.4. Tham gia các cuộc thi do ngành tổ chức:

      

Giải các hội thi

Cấp huyện

Cấp tỉnh

SL

Nhất

Nhì

Ba

KK

SL

Nhất

Nhì

Ba

KK

Các môn VH lớp 9

4

 

2

 

2

1

 

 

1

 

Các môn VH lớp 8

7

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Tài năngTiếng Anh                  

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Thi điền kinh HS

6

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Cộng

19

1

4

3

10

1

 

 

1

 

            Tham gia cuộc thi cuộc vân động “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đạt 1 giải khuyến khich cấp quốc gia

1.1.2.5. Kết quả lên lớp thẳng:  194/210 - tỷ lệ  92,4%, Kiểm tra lại để lên lớp 16/16.  Sau thi lại được lên lớp 100%

1.1.2.6. Kết quả Tốt nghiệp THCS: 79/79 - tỷ lệ: 100%.

1.1.2.7. Thi nghề phổ thông: 75/76 - Tỷ lệ: 98,7%

1.1.2.8: Hiệu quả đào tạo sau 4 năm: 81/83 - Tỷ lệ 97,6%

1.1.3. Kết quả PCGD THCS:

           - Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi TN THCS: 339/361, đạt tỷ lệ 93,9% (tăng 3,6%).

- Tỷ lệ TTN 15-18 tuổi đã và đang học chương trình GDPT hoặc GDTX cấp THPT hoặc GDNN: 308/361, đạt tỷ lệ 85,3%.

- Xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3

      

1.1.4. Công tác xây dựng trường CQG, Kiểm định chất lượng giáo dục:

1.1.4.1. Xây dựng trường chuẩn quốc gia: Tháng 11 năm 2017 trường được công nhận đtạ chuẩn quốc gia ( Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1.1.4.2. Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục: Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Quảng Bình, Phòng GD&ĐT Tuyên Hóa. Trường THCS Đức Hóa tổ chức thực hiện tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ GD&ĐT. Nhà trường tổ chức thực hiện việc đánh giá kể từ năm học 2013-20134 đến năm học 2017-2018. Kết quả tự đánh giá của nhà trường như sau:

- Tiêu chuẩn 1: 10 tiêu chí đạt/10 tiêu chí.

- Tiêu chuẩn 2: 05 tiêu chí đạt/5 tiêu chí.

- Tiêu chuẩn 3: 06 tiêu chí đạt/6 tiêu chí.

- Tiêu chuẩn 4: 03 tiêu chí đạt/3 tiêu chí.

- Tiêu chuẩn 5: 12 tiêu chí đạt/12 tiêu chí.

Tổng cộng: 36 tiêu chí đạt/ 36 tiêu chí, tỷ lệ 100%

Theo quy định về việc tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường trung học do Bộ GD&ĐT ban hành, với kết quả tự đánh giá 36/36 tiêu chí  đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.

1.1.5. Đánh giá hiệu quả chỉ đạo các bộ phận Y tế, Thiết bị, Thư viện

1.1.5.1. Số lượng học sinh tham gia BHYT: 274/274 – Tỷ lệ: 100%; Trong đó:

           1.1.5.2. Công tác Thiết bị trường học:

            - Đã có kế hoạch mua sắm trang thiết bị và các mẫu vật thực hành đảm bảo cho công tác dạy học trong năm.

                - Hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, cập nhật các thông tin theo dõi sử dụng đồ dùng dạy học kịp thời. Giáo viên đã khai thác tốt các thiết bị dạy học hiện có,  phát huy được hiệu quả phòng  học bộ môn.

          - Công tác kiểm kê, báo cáo cuối năm đầy đủ.

1.1.5.3. Công tác Thư viện: Thư viện nhà trường tổ chức hoạt động đảm bảo nghiệp vụ, thực hiện tốt các phong trào; đặc biệt phong trào đọc sách trong giáo viên và học sinh, phong trào tặng sách cho Thư viện trường, thực hiện Ngày Sách Việt Nam, Tổ chức Hội thi “Rung chuông vàng”;

Nhà trường quan tâm đầu tư mua sắm bổ sung sách cho Thư viện:

 Tổng kinh phí 3 842 000 đồng.

- Xếp loại thư viện trường học: Đạt danh hiệu thư viện tiên tiến ( Quyết định số 1103/QĐ-SGD ĐT/GDTrH ngày 8/6/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Bình)

1.1.6. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học tích cực  nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức kỹ năng của học sinh trong học tập, tổ chức dạy học theo phân hóa theo năng lực học sinh và thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn.

- Chỉ đạo đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT của Bộ giáo dục và đào tạo một cách chính xác, đúng thực lực của học sinh, không để xảy ra tiêu cực.

1.1.7. Công tác BDTX

            Tổng số cán bộ quản lý hoàn thành cả 3 nội dung BDTX: 18; trong đó QL 01

          - Xếp loại quản lý: Đạt 01

          - Xếp loại giáo viên:  + Xuất sắc: 02 – Tỷ lệ: 11,8%

                                             + Khá:       15 – Tỷ lệ: 88,2%

          1.1.8. Kết quả xây dựng đơn vị văn hóa, công tác ANTT trường học, xây dựng truyền thống nhà trường

1.1.8.1: Công tác xây dựng đơn vị văn hoá: Đạt đơn vị văn hoá năm 2017 (Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 05/1/2018 của Chủ tịch UBND Huyện )

         1.1.8.2: Công tác ANTT trường học: Nhà trường đã xây dựng kế hoạch về an ninh trật tự trường học và tổ chức cho  CB, GV, NVC, học sinh tham gia tốt công tác an ninh trật tự trong nhà trường. Năm học 2017-2018,  nhà trường được kiểm tra và đánh giá đạt loại  tốt.

1.1.8.3: Công tác xây dựng phòng truyền thống:  Đã có phòng truyền thống và thực hiện công tác sưu tầm kỹ vật, lưu giữ tư liệu hằng năm đầy đủ.

1.1.9. Kết quả Thi đua, khen thưởng:

1.1.9.1. Tập thể:

* Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh.

* Trường: Tổ KHTN được UBND Huyện tặng giấy khen

* Công đoàn: Vững mạnh

* Liên đội: Mạnh xuất sắc .

1.1.9.2.  Cá nhân:

            + Danh hiệu Lao động tiên tiến: số lượng 20/24, tỷ lệ: 83,3%.

+ CSTĐ cấp cơ sở: 02                     

+ UBND Huyện khen: 01

 1.2.  MỘT SỐ TỒN TẠI HẠN CHẾ.

   Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn mặc đầu có tăng nhưng chưa bền . Kết quả chung của công tác BD HSG chưa đồng đều ở các môn, chất lượng lượng giải không ổn định.

           Một số giáo viên chưa tích cực học tập đổi mới phương pháp, sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học còn hạn chế.

             Về phía phụ huynh học sinh còn một bộ phận chưa quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tốt. Công tác xã hội hóa giáo dục chưa mạnh; các ban ngành, đoàn thể , các lực lượng xã hội quan tâm đầu tư cho giáo dục chưa đúng mức. 

1.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG - BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1.3.1. Đánh giá chung:

Năm học 2017-2018, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và của xã hội, sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT, sự nỗ lực của đội ngũ CB, GV,NV. Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu nâng cao dân trí của địa phương. Công tác vận độn, huy động số lượng, duy trì sỹ số được tiến hành tích cực.

Chất lượng giáo dục toàn diện có chuyển biến, đa số học sinh có ý thức tổ chức, kỷ luật tốt, cố gắng trong học tập, số lượng, chất lượng tham gia các cuộc thi đạt được giải cao hơn so với năm trước.  

            Công tác xây dựng cơ sở vật chất , mua sắm trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhà trường quan tâm và đạt kết quả tốt đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tháng 11/2017, được UBND tỉnh Quản Bình ban hành Quyết định công nhận trường THCS Đức Hoá đạt chuẩn quốc gia.    

   1.3.2. Bài học kinh nghiệm:

            1.3.2.1. Nêu cao được vai trò của người đứng đầu và cấp phó của người Trong công tác chỉ đạo đã bám sát nghị quyết, Các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực giáo dục, các Chỉ thị, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học của ngành để tổ chức thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực công tác đạt kết quả.

1.3.2.2. Nhà trường đã nhận được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, UBND xã Đức Hóa, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể,  các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quá trình phát triển sự nghiệp giáo dục xã nhà.

          1.3.2.3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch về chính sách, mặt bằng lao động và đặc biệt là công bằng trong nhìn nhận đánh giá.

1.3.2.4. Đảm bảo tốt các chính sách, quyền lợi của người lao động. Đặc biệt là cơ hội được thể hiện và phát huy năng lực, sở trường. Khích lệ đi đôi với khen thưởng kịp thời, đúng người đúng việc.

2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019 VÀ CÁC GIẢI PHÁP

2.1. NGUỒN LỰC  

            2.1.1. Đội ngũ giáo viên          

* Chi bộ có 20  đảng viên, Tỷ lệ: 83,3%. Chính thức: 18đ/c; dự bị 2 đ/c

  * Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên , nhân viên:  24 - Nữ: 12

   Trong đó CBQL:  02; Giáo viên: 16; TPT đội 1;  Nhân viên: 05

                                     + Giáo viên:   + Đạt chuẩn: 100%.

                                                       + Trên chuẩn: 15/17 - Tỷ lê: 88,2%

                                + Nhân viên:  + Đạt chuẩn: 100%.

                                                       + Trên chuẩn: 01 - Tỷ lệ: 20% 

      * So với biên chế giao năm 2018, hiện tại đủ GV

            2.1.2: Cơ sở vật chất trường học       

   - Số phòng học: 09

   - Số phòng học bộ môn: 02

   - Số phòng chức năng phục vụ học tập: 01

             + Phòng Thư viện: 02.

             + Phòng Thiết bị-TN: 01

             + Phòng y tế: 01

             +Phòng truyền thống: 01

             + Phòng Đội: 01

- Các phòng hành chính: 04

               + Phòng Hiệu trưởng: 01

            + Phòng Phó Hiệu trưởng: 01

            + Phòng Văn thư - Kế toán: 01

            + Phòng họp hội đồng: 01

            + Phòng SH tổ CM: 02

- Hệ thống nhà vệ sinh, sân chơi bãi tập:

              + Nhà vệ sinh: 02

                + Sân chơi  bãi tập: 2700m2

            2.1.3. Ngân sách (kinh phí hoạt động, nguồn tài trợ dự kiến huy động):

Thực hiện quy định của Luật ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẻ và sử dụng đúng mục đích hiệu quả các nguồn kinh phí và đúng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tiết kiệm, phòng chống tham nhũng và dân chủ hóa trong nhà trường.

- Về chi thường xuyên:

+ Tiền lương và các khoản đóng góp theo lương được duyệt: 3 355 686.000 đ

+ Kinh phí chi hoạt động: 176.375.000đ

- Đối với các khoản thu và được phép thu: Thu học phí trong năm dự kiến thực hiện được: 9. 250 000 đ ( Đã thực hiện chế độ miển, giảm theo các văn bản quy định hiện hành).

2.2. NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

            2.2.1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

            2.2.1.1. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017  về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1204/UBND-VX ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2.2.12. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lí giáo dục trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao năng lực quản trị, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu và cá nhân thực hiện nhiệm vụ.

2.2.1.3. Thực hiện tốt phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực;  chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

2.2.1.4. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên làm công tác Đoàn, Hội, Đội, tư vấn tâm lý trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

2.2.1.5. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tích cực thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà.

2.2.1.6. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

          2.2.2. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

            2.2.2.1. Danh hiệu thi đua tập thể:

 - Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

 - Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến.

  - Công đoàn: Vững mạnh

            - Chi đoàn: Vững mạnh

- Liên đội: Mạnh xuất sắc

            - Đơn vị văn hóa:  Tiếp tục giữ danh hiệu  đơn vị văn hóa cấp huyện năm 2018.

- Công tác CTĐ: Tốt

- Xây dựng “Trường học an toàn - An ninh trật tự": Tốt

2.2.2.2. Danh hiệu thi đua cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Chiến sỹ thi đua cơ sở: 04 ( cấp tỉnh 2)

- Lao động tiên tiến: 22

- Phân loại GV, viên chức:

            * Giáo viên:  + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 06

                                    + Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 13.

            * Nhân viên:  +Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 05

2.2.2.3. Chỉ tiêu của chất lượng giáo dục học sinh

            - Duy trì sĩ số: 265/265 - Tỷ lệ: 100%

           + Học sinh bỏ học: Không

           + Tỉ lệ lên lớp thẳng (lớp 6, 7, 8): 201/204 - tỷ lệ: 98,5%

           + Học sinh thi lại đạt kết quả lên lớp: 3/3; 

            + Tỉ lệ học sinh lên lớp sau thi lại: 100%      

           + Học sinh lớp 9 TN THCS: 76/76 - tỷ lệ: 100%.

+ Chỉ tiêu hiệu quả đào tạo sau 4 năm: 76/76 - Tỷ lệ: 100 %

* Xếp loại hạnh kiểm

TT

Khối

TSHS

Tốt

Khá

TB

Yếu

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

71

50

84,5

21

15,5

 

 

0

 

 

2

7

63

47

74,6

14

22.2

2

3,2

0

 

 

3

9

76

53

69,7

21

27,6

2

2,6

0

 

 

Cộng

210

150

71,4

56

16,7

4

1,9

0

 

 

* Xếp loại học lực

TT

Khối

TSHS

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Ghi chú

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

6

71

12

11,3

24

36,6

33

49,3

2

2,8

 

2

7

63

12

19.0

23

36,5

30

47,6

2

3,2

 

3

9

76

8

10,5

27

35,5

41

64,0

0

 

 

Cộng

210

32

15,2

74

35,2

104

49,5

4

1,9

 

Khối Lớp 8: Đánh giá học sinh theo mô hình Trường học mới

Kết quả học tập

Phẩm chất

Năng lực

 

HT tốt

 

 

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

 

Tốt

 

Đạt

 

Tốt

 

Đạt

 

Cần cố gắng

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

8

14,5

41

74,5

6

21,0

45

81,8

10

18,2

8

14,5

41

74,5

6

21

 

-         Giải các Hội thi cấp huyện:

   + Thi HSG các môn văn hoá lớp 9: Đạt 7 giải

+ Thi HSG các môn văn hóa lớp 8:  Đạt 10 giải

          + Tham gia Hội thi KHKT:  đạt 01 giải.

          + Thi tài năng Tiếng Anh cấp huyện: Đạt 01 giải

          + Thi GV dạy giỏi: Có 05 GV đạt.

        2.2.3. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

            2.2.3.1. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng

a. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

- Tiếp tục tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực. Cụ thể:

        - Dựa vào Tài liệu phân phối chương trình của Sở, các bộ môn rà soát sắp xếp, điều chỉnh lại nội dung chương trình (nếu thấy cần thiết) nhưng phải đảm bảo không đảo tiết từ học kì 1 sang học kì 2 và ngược lại. Môn học nào điều chỉnh sắp xếp lại so với Tài liệu phân phối chương trình của Sở thì phải có chuyên môn xác nhận, hiệu trưởng thẩm định trước khi trình phòng GD&ĐT phê duyệt mới triển khai thực hiện.

       - Tiến hành rà soát, đánh giá lại các chuyên đề dạy học đã xây dựng từ những năm học trước; nếu thấy chuyên đề nào thực sự phù hợp và có hiệu quả thì đưa vào phân phối chương trình để tiếp tục thực hiện.

          - Căn cứ Quyết định số 2623/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018 để thực hiện biên chế năm học đảm bảo 37 tuần thực học ( học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần)

+ Ngày học đầu tiên của học kỳ 1 vào ngày 20/8/2018, kết thúc học kỳ 1 trước 20/01/2019.

+ Học kỳ 2 hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5/2019 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2019.

+ Xét công nhận TN THCS trước ngày 31/5/2019.

       b. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn

- Thực hiện nghiêm túc Công văn 1308/SGD-ĐT/GDTrH ngày 09/7/2018 của Giám đốc Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và thực hiện chuyên đề chuyên môn ở tổ (nhóm) chuyên môn.

- Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường, cụm trường; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong các môn học tại các cụm (do lãnh đạo cụm quyết định).

- Việc đánh giá, nhận xét giờ dạy cần phải bám sát hơn nữa nội dung Công văn số 2175/SGDĐT-GDTrH, ngày 03/10/2016 của Giám đốc Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy ở trường THCS, THCS&THPT và THPT. 

- Trong sinh hoạt tổ/nhóm chuyên cần chú ý tập trung vào việc tìm giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng đại trà.

- Xây dựng kế hoạch chuyên đề năm học 2018-2019 về chỉ đạo hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn theo qui định tại Công văn số 1615/SGDĐT-GDTrH, ngày 16/8/2018 của Giám đốc Sở GDĐT.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các cơ sở giáo dục trung học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức và quản lí hoạt động chuyên môn qua mạng theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014.

Tổ CM

Tên chuyên đề

Nhóm môn

Người viết chuyên đề

Thời gian thưc hiên

Người thể hiện chuyên đề

KHXH

Vận dụng mộ số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng đại trà trông môn Ngữ văn và Mỹ thuật

Ngữ văn

Phan Thị Thanh

Tháng 10

Nguyễn Thị Mai Hương

Phạm Hữu Dương

Tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy GDCD 6

GDCD

Phạm Thị Hồng Lê

Tháng 10,11

Phạm Thị Hồng Lê

Nguyễn Thị Khanh

Cách dạy bài ôn tập trong môn Địa lý và Lịch sử

Địa lý, Lịch sử

Trần Hồng Chiến

Tháng 11, 12

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Nguyễn Thị Khanh

KHTN

Phương pháp tạo hứng thú học Tiếng anh qua trò chơi “ Jum ble world” trong phần khởi động

Tiếng Anh

Hồ Thị Kim Loan

Tháng 10

    Hồ Thị Kim Loan

Trịnh Linh Giang

Dạy học tích hợp bảo vệ môi trường

Hoá, Sinh,CN,Thể dục

Bùi Thanh Bình

Tháng 11

Bùi Thanh Bình

Nguyễn Thành Trung

Nguyễn văn Minh

Dạy tiết luyện tập Toán lớp 7

 Toán

Nguyễn Minh Khôi

Tháng 11,

Hoàng Anh Tuấn

Nguyễn Minh Khôi

Sử dụng phần mềm

( Solar System  3D) trong dạy học phần Quang học Vật lý 7

Lý Tin

Trần Mạnh Tuấn

Tháng 12

Trần Mạnh Tuấn

Hoàng Anh Tuấn

        

      - Thực hiện tốt việc tổ chức thao giảng liên trường cho giáo viên các môn học chỉ có 01 đến 02 giáo viên trong năm học.

      - Tổ chuyên môn phải duy trì sinh hoạt hai tuần một lần theo qui định của Điều lệ nhà trường. Ngoài thảo luận các vấn đề phục vụ dạy học, quản lý học sinh cần tập trung nhiều thời gian cho việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG.

c. Thực hiện mô hình Trường học mới cấp THCS năm học 2018-2019 đối với lớp 8

Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình Trường học mới đối với lớp 8 theo hướng dẫn tại Công văn số 4068/BGDĐT-GDTrH ngày 18/8/2016 về việc triển khai mô hình Trường học mới từ năm học 2016-2017; Công văn số 3459/BGDĐT-GDTrH ngày 08/8/2017 về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện triển khai mô hình Trường học mới; Công văn số 3719/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 về việc tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên thực hiện mô hình Trường học mới; Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 05/4/2017 về việc thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình Trường học mới từ năm học 2016-2017; Công văn số 1452/UBND-VX ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện mô hình Trường học mới trên địa bàn tỉnh.

         Xác định rõ việc dạy học theo mô hình trường học mới là giáo viên tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực của học sinh chứ không phải là để “học sinh tự học“.

d. Thực hiện nghiêm túc công tác dạy học tự chọn

Bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ (Công văn số 8607/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 về Hướng dẫn dạy học tự chọn cấp THCS và cấp THPT năm học 2007- 2008; Công văn số 7608/BGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2009 về Khung PPCT THCS, THPT năm học 2009 - 2010) để thực hiện đúng và đủ theo yêu cầu. 

Năm học 2018-2019, nhà trường tổ chức dạy môn học tự chọn: Môn Tin học cho 6 lớp  210 HS:   2 lớp 6: 71 HS , 2 lớp 7: 63 HS,  2 lớp 9: 76 HS.

            e. Nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Anh

Tiếp tục mở rộng dạy học chương trình tiếng Anh theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025” ; thu nhận hết số học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh hệ 10 năm ở lớp 5 vào học tiếp chương trình này ở lớp 6.

- Đối với các lớp chưa đủ điều kiện thực hiện chương trình tiếng Anh hệ 10 năm: tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn năm học 2010 - 2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS và THPT.

           - Đối với khối lớp 8 mô hình Trường học mới: Triển khai dạy học theo chương trình tiếng Anh hệ 10 năm.

- Chỉ đạo,tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ trong đánh giá ngoại ngữ theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế

.f. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn trong giảng dạy môn GDCD và Hoạt động NGLL.

g. Tiếp Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương theo tài liệu do Sở GDĐT Quảng Bình biên soạn đối với cấp THCS và cấp THPT như năm học 2017 - 2018. Yêu cầu các bộ môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền để mọi phụ huynh, học sinh ý thức được tầm quan trọng của cuốn tài liệu giáo dục địa phương để sử dụng tốt trong học tập.

 h. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục nghề phổ thông

 Tích cực, chủ động trong công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông cho học sinh; phối hợp với trung tâm GD-DN huyện để tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông theo Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông, Công văn số 1993/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2018 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp-dạy nghề phổ thông năm học 2018-2019 đảm bảo tính khoa học và hiệu quả. 

Trong năm tổ chức dạy và hoàn thành chương trình nghề Điện dân dụng:  2 lớp với 55 HS

i. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật

- Đẩy mạnh triển khai mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông. Nhà trường bố trí thời gian và cử giáo viên Tin học (đã được Sở tập huấn) để tổ chức tập huấn cho giáo viên và học sinh trong trường về cách sử dụng website http://giaoduchoanhap.edu.vn.

 - Tiếp tục thực hiện theo công văn số 10188/BGDĐT-GDTrH ngày 24/9/2007 về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh khuyết tật cấp THCS, THPT; vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của học sinh, tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyến tật được hòa nhập và có thể học lên sau phổ thông. Việc đánh giá xếp loại học sinh khuyết tật nặng được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, không coi là học sinh ngồi sai lớp.

k. Hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam; ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định; duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

        l. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác GDQP-AN trong tình hình hiện nay .Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT, ngày 13/01/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn giáo dục Quốc phòng và An ninh trong trường Tiểu học, Trung học cơ sở.

m. Tăng cường công tác học sinh, giáo dục thể chất và Y tế trường học

- Tăng cường công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh; chú trọng giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành...

 - Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe; chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.

 - Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy thể dục thể thao và  nhân viên y tế nhà trường .

           - Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí được trích lại phục vụ công tác khám định kì, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và mua tài liệu phục vụ nghiệp vụ công tác YTTH.

 - Phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, để tham gia hội cấp huyện theo kế hoạch.

n. Chú trọng hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trải nghiệm sáng tạo,… phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

 Xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường lành mạnh, thân thiện, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

p. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội, Đội trong các trường học. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.

          2.2.3.2. Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá

a. Đổi mới phương pháp dạy học

        - Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Triển khai có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh.

       - Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

       - Đầu năm học triển khai việc giao chỉ tiêu chất lượng đến tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên đồng thời có các giải pháp để nâng cao chất lượng; cuối kì, cuối năm có đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao.

        b. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

       - Trong dạy học cần hướng đến đặc thù bộ môn và tính cởi mở trong dạy học, không được có những bó buộc cứng nhắc làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo của giáo viên.

       -  Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối,...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở các cơ sở sản xuất ngoài nhà trường. Các hoạt động trên phải được đưa vào kế hoạch của các tổ chuyên môn.

c. Tăng cường đổi mới kiểm tra, đánh giá

      - Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

        - Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

       - Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" của Sở GDĐT, phòng GDĐT và các nhà trường. Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

      - Đề kiểm tra 45 phút trưở lê thực hiện theo qui định tại Công văn số 1516/SGDĐT-GDTrH, ngày 06/8/2018 của Giám đốc Sở GDĐT. 

       - Đối với môn Tiếng Anh, thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo các Công văn hướng dẫn của Sở GDĐT; vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh trong kiểm tra thường xuyên và định kì theo hướng dẫn tại Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016. Tăng cường kiểm tra kĩ năng nói thông qua các tiết dạy nói và kiểm tra miệng. Mỗi học kì phải có ít nhất 01 bài kiểm tra 15 phút kĩ năng nghe.

         2.2.3.3. Các hoạt động khác

a. Tăng cường xây dựng điều kiện dạy học

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện,…. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

       b. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục chất lượng cao.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lí kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; từng bước sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử trong quản lí dạy học.

- Triển khai nhập số liệu vào cơ sở dữ liệu toàn ngành về giáo dục phổ thông và các hệ thống thông tin đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên

           c. Công tác duy trì trường đạt chuẩn quốc gia

- Tiếp tục bám sát các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, để có kế hoạch xây dựng củng cố các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia, hằng năm bổ sung đầy đủ các hồ sơ  đúng quy định.

 d. Công tác phổ cập giáo dục

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Nghị định số 20/2014/NĐ - CP ngày 24/3/2014 về PCGD, XMC và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD, XMC.

- Tham mưu kiện toàn, củng cố Ban chỉ đạo PCGD, XMC xã; ban chỉ đạo PCGD-XMC  xã, chỉ đạo các trường rà soát kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC đến năm 2020; có biện pháp chỉ đạo kịp thời để thực hiện nhiệm vụ PCGD, XMC đúng tiến độ. . Năm 2018 tiếp tục xã đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

e. Công tác dạy thêm, học thêm 

- Tiếp tục quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên các văn bản hướng dẫn của cấp trên: Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Công văn số 2819/SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

 - Nhà trường muốn tổ chức dạy thêm, phải xây dựng kế hoạch, làm tờ trình đề nghị cấp phép; giáo viên muốn dạy thêm phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Thông báo đến tất cả giáo viên thuộc đơn vị quản lý: chỉ được phép tham gia dạy thêm ở các cơ sở đã được cấp phép.

Ngay đầu năm học, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm tra việc dạy thêm ngoài nhà trường của giáo viên; có các biện pháp để chống các biểu hiện tiêu cực trong dạy thêm học thêm, nghiêm cấm việc bắt ép học sinh đi học thêm để thu tiền; xử lý kịp thời những giáo viên vi phạm và báo cáo Phòng để xử lý.

f. Công tác thư viện

Tuân thủ theo các công văn hướng dẫn của Bộ và Công văn số 1058/SGDĐT/GDTrH ngày 06/6/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường THCS, THCS&THPT và những vấn đề liên quan khác theo chỉ đạo của Sở , phòng GD ĐT.

Củng cố các tiêu chuẩn về thư viên đã được Sở GD&Đ công nhận đạt tiên tiến  năm học 2017-2018. Tiếp tục làm tốt công tác tăng trưởng cơ sở vật chất, bàn, ghế, đặc biệt là bổ sung sách tham khảo hằng năm có chất lượng. Dự kiến mua sách bổ sung  với số tiền từ 3,5 triệu đến 5 triệu đồng. Năm học 2018-2019  giữ  danh hiệu thư viện tiên tiến.

g. Công tác an ninh, trật tự trường học

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”. Tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT” giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học giai đoạn mới.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế số 611/2016/LN- CAT- SGDĐT ngày 04/4/2016 về phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; các qui định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong nhà trường và các văn bản liên tịch có liên quan.

h. Công tác tuyển sinh

 - Quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan đến tuyển sinh các lớp đầu cấp đến tất cả cán bộ giáo viên trong trường. Tuyên truyền sâu rộng đến phụ huynh và học sinh về công tác tuyển sinh.

- Quản lý chặt chẽ hồ sơ học sinh, đặc biệt là học bạ và sổ gọi tên ghi điểm. Nghiêm cấm việc điều chỉnh kết quả học tập của học sinh một cách tùy tiện, trái quy định làm sai lệch kết quả học tập của học sinh.

 - Khi có kết quả tuyển sinh, trường niêm yết công khai danh sách học sinh trúng tuyển của nhà trường.

i. Công tác KĐCLGD

Tiếp tục triển khai công tác KĐCLGD theo văn bản hướng dẫn. Nhà trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá để trình Phòng GDĐT kiểm tra công tác KĐCLGD trong học kỳ 1 của năm học 2018-2019.

        2.2.3.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

a. Công tác tập huấn, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

- Tổ chức cho cá bộ quản lý, giáo viên tham gia tốt các đợt tập huấn về chuyên môn và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Bộ và Sở GDĐT; chú trọng tập huấn về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, xây dựng nội dung giáo dục địa phương,… đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối".

 - Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh trung học.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cấp THCS theo quy định.

b. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

- Tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý giáo viên, quản lý kết quả học tập của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện, quản lý thiết bị dạy học, công khai kết quả học tập của học sinh trên website của trường. Quản lý hồ sơ theo quy định

- Ban giám hiệu phải có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động của tổ chuyên môn về dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo hướng phát triển năng lực (phải có chương trình và thời gian làm việc cụ thể).

- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng thực hiện dạy đủ số tiết theo quy định của Thông tư 28/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009, Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/TT-BGDĐT

- Hiệu trưởng: dạy GDHN khối 9.

- Hiệu phó dạy môn Sinh lớp 6 (4 tiết).

            Lãnh đạo trường có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng trách nhiệm và hiệu quả của công tác quản lý; có đủ hồ sơ quản lý và cập nhật thường xuyên. Đề cao và phát huy vai trò của lãnh đạo tổ, nhóm chuyên môn.

2.2.3.5. Hưởng ứng và tổ chức các cuộc thi

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 của Bộ GDĐT về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018. 

         a. Các cuộc thi do Bộ, Sở tổ chức

- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa (Theo kế hoạch)

- Thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học.

- Tham gia các cuộc thi mang tính tự nguyện do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

b. Các cuộc thi do Phòng và các cơ sở  tổ chức

-  Có đội tuyển dự  thi học sinh giỏi các môn văn hóa 8, 9 (Theo kế hoạch).

-  Có sản phẩm dự thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học.

- Thi Olympic “Tài năng tiếng Anh” dành cho học sinh lớp 9

- Thi GV dạy giỏi cấp huyện

- Tham gia  cuộc thi khác nếu Phòng GD&ĐT tổ chức.

2.2.3.6. Công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đánh giá

a. Nhà trường phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Thực hiện tốt công tác giáo dục kỹ năng sống; BHYT chăm sóc sức khỏe học sinh; an toàn về ANTT; đạt tiêu chuẩn đơn vị Văn hóa; không vi phạm pháp luật về dân số; không vị phạm dạy thêm, học thêm,…

b. Cùng với kế hoạch kiểm tra nội bộ, lãnh đạo nhà trường vẫn tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học theo hình thức đột xuất  để phát hiện những sai sót và chấn chỉnh kịp thời.

           c. Ngoài những qui định chung, cần lưu ý các nội dung sau:

- Giáo viên có những thành tích cụ thể và nổi bật (đạt giải trong các cuộc thi dành cho giáo viên, hướng dẫn học sinh thi KHKT, đóng góp cho phong trào dạy học của đơn vị,...) được xem xét để đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,...

- Việc xét danh hiệu thi đua của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá của nhà trường; kết quả thanh tra, kiểm tra về thực hiện chương trình, giảng dạy,… của Phòng.

- Đối với lãnh đạo trường và tổ/nhóm trưởng chuyên môn: kết quả thực hiện Công văn 1308 của tổ/nhóm chuyên môn và mức độ hoàn thành chỉ tiêu chất lượng được giao của giáo viên là căn cứ quan trọng để xem xét danh hiệu thi đua.

Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng;

- UBND xã;                                                                           

- BGH ,tổ CM;

- Lưu: VT.

 

          

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huề

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ ĐỨC HÓA               PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2018-2019

Tháng 8/2018

- Chỉ đạo tổ chức dạy học theo lịch chung của ngành ( 20/8/2018).

- Xây dựng văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác PCGD - XMC năm 2018.

- Tổ chưc cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn và Bồi dưỡng thường xuyên.

- Chuẩn bị các nội dung khai giảng năm học mới.

- Xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 và tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV, NV.

Tháng 9/2018

- Hoàn thành kế hoạch  triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019.

- Duyệt Kế hoạch năm học 2018-2019.

         - Dạy học theo kế hoạch.

- Hoàn thành các Hội nghị, Đại hội..

- Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tập huấn các nội dung do Sở đã triển khai (dự kiến).

- Báo cáo đăng ký đề tài dự thi nghiên cứu KHKT.

Tháng 10/2018

- Triển khai dạy học đúng tiến độ chương trình.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

- Tổ chức thi, chọn các đội tuyển HSG và tiếp tục bồi dưỡng.

- Kiểm tra Đổi mới phương pháp dạy học và Đổi mới kiểm tra đánh giá của GV

- Điều tra bổ sung, xử lý số liệu hoàn thành hồ sơ PCGD THCS (thời điểm chốt số liệu điều tra 30/9/2018).

- Tổ chức BD thường xuyên tập trung cho CBQL, GV, NV (dự kiến).

- Ttriển khai Tổ chức thi Sáng tạo KHKT, nộp sản phẩm dự thi cấp huyện.

- Phối hợp với UBND, Hội khuyến học xã tổ chức tuần lễ học tập suốt đời.

- BD đội dự tuyển HSG lớp 8,9 tham dự  thi HSG

Tháng 11/2018

- Chỉ đạo phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Chỉ đạo dạy học theo đúng tiến độ chương trình.

- Kiểm tra Đổi mới phương pháp dạy học và Đổi mới kiểm tra đánh giá của GV

- Kiểm tra nội bộ trường học.

-  Tham gia hi Tài năng tiếng Anh cấp huyện (dự kiến).

- Thi Sáng tạo KHKT cấp huyện.

- Tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV, NV.

- BD HSG lớp  8,9 tham dự  thi các cấp

Tháng 12/2018

- Chỉ đạo dạy học theo đúng tiến độ chương trình.

- Chỉ đạo ôn tập, kiểm tra học kì I.

- Kiểm tra nội bộ trường học.

- Kiểm tra Đổi mới phương pháp dạy học và Đổi mới kiểm tra đánh giá của GV

- Tổ chức BD thường xuyên tập trung cho CBQL, GV, NV.

- Phối hợp kiểm tra cộng đồng học tập cấp xã.

- BD đội dự tuyển HSG lớp 8,9 tham thi cáccấp

Tháng 01/2019

- Chỉ đạo dạy học theo đúng tiến độ chương trình.

- Kiểm tra học kì I.

- Kiểm tra nội bộ trường học.

- Tổ chức BD thường xuyên cho CBQL, GV, NV.

- BD đội dự tuyển HSG lớp 8,9 tham  thi các cấp.

Tháng 02/2019

- Chỉ đạo dạy học theo đúng tiến độ chương trình.

- Nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện về Phòng.

-  Tham gia thi GVDG cấp huyên (dự kiến).

- Kiểm tra nội bộ trường học

- Tổ chức BD thường xuyên cho CBQL, GV, NV.

- BD đội dự tuyển HSG lớp 8,9 tham dự  thi các cấp.

Tháng 3/2019

- Chỉ đạo dạy học theo đúng tiến độ chương trình.

- Kiểm tra nội bộ trường học

- Tổ chức BD thường xuyên cho CBQL, GV, NV.

- Nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận danh hiệu thư viện về tỉnh (nộp về phòng GDTrH Sở).

- BD đội dự tuyển HSG lớp 8,9 tham dự  thi các cấp.

Tháng 4/2019

- Chỉ đạo  dạy học theo đúng tiến độ chương trình.

- Chỉ đạo ôn tập, kiểm tra HKII.

- Tham gia thi HSG lớp 8 cấp huyện.

- Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 8.

- Kiểm tra nội bộ trường học.

Tháng 5 và 6/2019

- Chỉ đạo dạy học theo đúng tiến độ chương trình.

- Chỉ đạo kiểm tra HKII.

- Hướng dẫn các đơn vị báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 cấp THCS.

- Xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

- Tập hợp hồ sơ và xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực giáo viên trung học trong hè 2019 theo các chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT.

- Bồi dưỡng năng lực, PPDH cho giáo viên tiếng Anh

Tháng 7 và 8/2019

- Bồi dưỡng năng lực, PPDH cho giáo viên tiếng Anh.

- Tập huấn thực hiện công tác PCGD (nếu có).

- Tổ chức tổng kết công tác BDTX năm học 2018-2019 và triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL, GV, NV năm học 2019-2020.

- Chuẩn bị kế hoạch năm học 2019-2020.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Phòng;                                                                        

- UBND xã;

- BGH,các ttor chuyên môn;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huề

 

Những tệp tin đính kèm:

HT: Nguyễn Xuân Huề

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình