Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

TỔ VĂN PHÒNG

Kế hoạch công tác tổ văn phòng

TRƯỜNG THCS ĐỨC HÓA                                                                                CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TỔ VĂN PHÒNG                                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Số: 01/KH-TVP                                                                                                                                                       Đức Hóa, ngày  23 tháng 9 năm 2020

 

                                       KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN PHÒNG

                          NĂM HỌC 2020 - 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên của BGH, nên công tác hoạt động tổ văn phòng có điều kiện thuận lợi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Tập thể tổ đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong công tác, các thành viên trong tổ có ý thức trách nhiệm cao trong từng phần hành công việc được giao.

- Các tổ viên trong tổ đều có trình độ chuẩn và trên chuẩn.

- Trang thiết bị tương đối đầy đủ đáp ứng với công việc của từng phần hành.

2. Khó khăn:

- Tổ văn phòng có nhiều phần hành nhiệm vụ riêng nên việc quản lý còn có đôi khi chưa được thuận lợi.

3. Đội ngũ tổ văn phòng:

1

Nguyễn Thị Hiền

TC

Văn thư – Thủ quỹ - Tổ trưởng

 

2

Võ Thị Ngọc Ánh

ĐH

Kế toán

 

3

Nguyễn Thị Hương

TC

Nhân viên y tế - Thư ký


1. NHIỆM VỤ CHUNGII. PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

- Thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua trường, của ngành, công đoàn phát động.

- Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của năm học 2020 – 2021, phối hợp với giáo viên hủ nhiệm và các nhóm để điều tra làm tốt công tác phổ cập và cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ đăng bộ năm 2020

- Làm tốt công tác  công khai việc mua sắm về cơ sở vật chất trong nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc công tác kế toán tài chính nguồn quỹ ngân sách và thoả thuận phụ huynh. Thực hiện công tác kiểm kê tài sản cố định theo quy định của nhà nước.

- Làm tốt công tác tài chính năm 2020

- Thực hiện công tác trực sơ cấp cứu, theo dõi cân đo, theo dõi sức khoẻ học sinh. Thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa. Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ATTP, thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Theo dõi cập nhật xử lý thông tin trên hộp thư điện tử kịp thời chính xác.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Thực hiện cuộc vận động :

- Toàn thể các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc thực hiện tốt các cuộn vận động “Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM” bằng những việc làm thiết thực cụ thể, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực trong nhà trường.

- Cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không“, cuộc vận động “Mỗthầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo“, phát huy kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung vào các nội dung: đảm bảo môi trường, trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường;

b) Thực hiện chung:

- Mỗi  thành viên trong tổ thực hiện theo kế hoạch nhà trường và tổ đề ra.

- Mỗi thành viên trong tổ  xây dựng nội quy thực hiện việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị dạy học, CSVC  của nhà trường  mình phụ trách đảm bảo.

- Trong kế hoạch hàng tháng, hàng tuần, mỗi thành viên trong tổ  cần thực hiện nghiêm túc các công việc của từng phần hành được giao.

- Toàn thể các thành viên trong tổ thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Xây dựng trường học Xanh – sạch – đẹp”

c) Các công việc cụ thể cho từng bộ phận:

* Đối với Văn thư – thư quỹ:

- Thực hiện tốt công tác theo dõi thông tin hai chiều trên hộp thư điện tử thường xuyên kịp thời chính xác để tham mưu cho Ban giám hiệu giải quyết các nội dung.

- Quản lý hồ sơ PCGD, hồ sơ viên chức, hồ sơ học sinh đầy đủ.

- Hoàn thành các loại báo cáo gửi cấp trên.

- Theo dõi quản lý  cập nhật vào sổ công văn đi, đến

- Thu, chi quỹ ngân sách và các loại quỹ của học sinh đống góp đúng quy định.

- Chi lương và các chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo đúng quy định theo hồ sơ thanh toán.

- Quản lý thu, chi ngân sách và các khoản tài trợ của phụ huynh học sinh.

* Kế toán:

- Thực hiện đầy đủ chức trách của kế toán theo quy định của ngành một cách chính xác, kịp thời.

- Cập nhật các hồ sơ chứng từ thu chi, thanh quyết toán hàng tháng, quý năm học theo hệ thống và thời gian của từng loại hồ sơ.

- Các loại sổ sách chứng từ thu, chi rõ ràng, không tẩy xóa, vào sổ sạch đẹp và sắp xếp, lưu trữ hồ sơ khoa học.

- Làm tốt công tác tham mưu cho hiệu trưởng, lên kế hoạch xin kinh phí các chế độ nâng lương, lập kế hoạch dự toán thu, chi hàng tháng quyết toán với kho bạc tài chính.

- Xây dựng kế hoạch và tham mưu việc thu, chi ngân sách cho hiệu trưởng và các khoản tài trợ từ hội cha mẹ học sinh cho Ban đại diện CMHS đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng chế độ và tiết kiệm.

- Đảm bảo đúng chế độ chính sách cho CB-GV-NV.

- Tham mưu giải quyết hồ sơ miễn giảm các khoản thu HS đúng chế độ.

- Theo dõi quản lý các tài sản trong nhà trường cập nhật tài sản mới mua sắm vào sổ tài sản.

- Tham mưu mua sắm bổ sung máy móc trang thiết bị dạy học và tu sửa CSVC.

- Thực hiện chế độ kiểm kê tài sản các lớp, toàn trường, đánh giá khấu hao tài sản.

- Tham gia điều tra công tác phổ cập theo nhóm.

*Nhân viên y tế:

Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ theo quy định: Xây dựng kế hoạch, bảo quản CSVC-TTB trong phòng y tế.

- Phối hợp với trạm y tế xã Đức Hóa tiêm phòng cho học sinh nữ khối 8,9.

- Quản lý việc cân đo, chấm biểu đồ  cho học sinh.

- Kiểm tra vệ sinh cá nhân học sinh, nhà vệ sinh, vệ sinh trường, lớp.

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên mọi phương tiện về diễn biến một số dịch bệnh trên theo mùa trong trường học cũng như tại địa phương để kịp thời có kế hoạch, biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa.

- Xử lý thông tin, báo cáo có liên quan phần hành công tác kịp thời.

- Hoàn thành cập nhật số liệu vào sổ đăng bộ.

III. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA

1. Đối với tổ:     Tổ lao động tiên tiến

2. Đối với cá nhân :

- Lao động tiên tiến : 03

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN:

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

 

 

8

  • Trực hè, lao động vệ sinh khuôn viên trường

Toàn tổ

- Tuyển sinh vào lớp 6 đợt 2

Văn phòng, HĐ TS

- Tham gia tập huấn tài chính

 Kế toán

Cập nhật theo dõi công văn đi, đến trên hộp thư điện tử

VP

- Lập danh sách trích ngang của học sinh toàn trường

GVCN, văn phòng

- Cập nhật sổ theo dõi học sinh, xây dựng KH y tế

Y tế

- Tham gia điều tra phổ cập theo nhóm, cập nhật số liệu vào sổ đăng bộ

VP, y tế

- Chuẩn bị các loại hồ sơ, sổ sách đầu năm, mua sắm các loại dụng cụ phục vụ cho trường, HS GV và TCM

Văn phòng

- Kiểm tra tủ thuốc và thanh lý tiêu hủy một số thuốc quá hạn sử dụng, mua thêm các loại thuốc, các loại dụng cụ y tế đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của học sinh. Tuyên tuyền phòng chống dịch bệnh covid 19.

Y tế

Thanh quyết  toán thu, chi năm học 2020, làm hồ sơ quyết toán quỹ ngân sách tháng 9 năm 2020 tham mưu cho hiệu trưởng ký duyệt.

Kế toán

- Sắp xếp lại tủ thuốc, quản lý các loại thuốc đảm bảo đúng quy định.

Thanh lý các loại thuốc quá hạn sửa dụng.

Y tế

- Làm hồ sơ kế toán phát sinh trong tháng. Làm chứng từ rút lương T8

Kế toán

- Nộp các báo cáo đầu năm học. Trực hộp thư điện tử trình lãnh đạo giải quyết kịp thời

Văn thư – thủ quỹ

 

 

 

 

9

Chuẩn bị các công tác cho lễ khai giảng năm học theo hướng dẫn

Toàn tổ

- Làm hồ sơ chuyển đi, đến học sinh đầu năm

Văn phòng

- Xây dựng kinh phí đầu năm

Kế toán

Tham gia chống bão (nếu có)

Toàn tổ

- Hoàn thành cập nhât số liệu vào phiếu điều tra PCGD - XMC

Toàn tổ

- Tuyên truyền các bệnh thường gặp, bệnh sốt xuất huyết

Y tế

-  Tham gia họp hội đồng tháng 9

Toàn tổ

- Tham mưu với chính quyền và hội cha mẹ học sinh để bổ sung cơ sở vật chất xây dựng.

Hiệu trưởng + Kế toán

- Tổ chức ngày hội đến trường

Toàn tổ

- Lập danh sách học sinh mua BHYT và BHYT 135 để gửi lên BHXH huyện

Y tế

- Tham gia các hoạt động nhà trường phát động(Nếu có)

Toàn tổ

-  Kiểm tra vệ sinh cá nhân của học sinh, vệ sinh trường lớp

Y tế

- Duyệt kế hoạch tổ

Tổ trưởng

  • Theo dõi vệ sinh trường, lớp và các nhà vệ sinh học sinh, giáo viên nhắc lớp trực vệ sinh sạch sẽ.

Y tế

- Lập dự toán quỹ lương 6 tháng cuối năm. Thu hồ sơ miễn giảm học phí, chi phí học tập, tháng 9 – 12/2020

Kế toán

- Tiến hành cho học sinh đăng ký mua Sổ Theo dõi SKSH lớp 6 năm học 2020 - 2021

Y tế

-  Họp tổ, đánh giá kế hoạch  T9. Lên kế hoạch tháng 10

Tổ trưởng

- Làm chứng từ rút  lương tháng 9 kịp thời

Kế toán, thủ quỹ

- Rút hoạt động tháng 9

KT-TQ

- Cập nhật thông tin, vào sổ công văn đi, đến

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

- Hoàn thành hồ sơ đăng bộ, HS PCGD - XMC

Toàn tổ

- Chuẩn bị phục vụ hội nghị CBVC, hội nghị công đoàn đầu năm học

Toàn tổ

- Chuẩn bị tham gia ”Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

Toàn tổ

- Nhận số liệu lên phiếu và hoàn thành cập nhật số liệu vào phần mềm PCGD – XMC để chuẩn bị kiểm tra

Toàn tổ theo mỗi nhóm

- Hoàn thành nhập sơ sở dữ liệu vào phần mềm trực tuyến

Văn phòng

- Nhập hồ sơ nhân sự vào phần mềm trực tuyến

VP

- Kiểm tra VS môi trường, các  lớp, khuôn viên trường

Y tế

- Đối chiếu dự toán quý III/2020. Rút lương tháng 10. Làm hồ sơ phát sinh trong tháng. Tham gia tập huấn (Nếu có)

Kế toán

- Tham gia các hội nghị đầu năm

Toàn tổ

- Họp hội đồng tháng 10

Toàn tổ

- Phối hợp với trạm y tế tiêm phòng cho học sinh nữ lớp 8,9 (Nếu có), tiên hành phân loại học sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, bệnh chân tay, miệng, phòng chống bệnh covid 19

Y tế

- Hoàn thành thu các khoản ủng hộ nộp lên trên (Nếu có)

Thủ quỹ

- Hoàn thành nhập báo cáo  CSDL trực tuyến.

Văn phòng

- Họp tổ đánh giá kế hoạch tháng 10.

Toàn tổ

- Tham gia họp hội đồng tháng 10

Toàn tổ

- Lập danh sách  HS tham gia thi HS giỏi  lớp 8

Văn phòng

- Lên kế hoạch tháng 11.

Tổ trưởng

- Cập nhật kiểm tra hộp thư điện tử tham mưu cho BGH xử lý đúng lịch

Toàn tổ

11

- Hoàn thành hồ sơ học sinh có BHYT 135 mua bảo hiểm y tế

Y tế

- Tổ chức tọa đàm 20/11

Toàn tổ

- Tham gia tập huấn quản lý trang websile

VP

- Thanh toán các khoản với kho bạc, cập nhật chứng từ vào phần mềm kế toán.

- Kế toán

.- Cập nhật thông tin và vào sổ công văn đi đến. Thông tin 2 chiều chính xác, kịp thời.

Văn phòng

- Quản lý hồ sơ CB, VC

Văn phòng

- Kiểm tra vệ sinh môi trường, lớp học, tuyên truyền phòng chống các bệnh gặp vào mùa đông

 

– Y tế

- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 12.

Toàn tổ, tổ trưởng

- Họp hội đồng 11

Toàn tổ

12

- Chuẩn bị các loại hồ sơ báo cáo cho kiểm tra học kỳ I

Văn phòng

- Cập nhật theo dõi cập nhật và xử lý công văn đi – đến

Văn phòng

- Lập báo cáo, biểu mẫu thống kê chính xác, kịp thời nộp cho cấp trên

Văn Phòng

- Theo dõi hộp thư điện tử tham mưu cho lãnh đạo các cv đến.

Văn phòng

- Đối chiếu quyết toán tháng với KBNN

Kế toán

- Rút lương và các khoản thanh toán cá nhân cho CBGV-NV.

Kế toán

- Chuẩn bị hoàn tất hồ sơ quyết toán tài chính trong năm

Kế toán

- Nhận tiền hổ trợ chi phí học tập phát cho hoc sinh 4 tháng cuối năm 2020

Thủ quỹ

- điều trị bệnh cho học sinh ốm, kiểm tra sức khỏe quý II. kiểm tra VS cá nhân HS theo lớp

Y tế

- Nhận lương vá các khoản chế độ chính sách cho giáo viên, nhân viên cuối năm

Thủ quỹ

- Rà soát lập nhu cầu quỹ lương còn thiếu. Kiêm tra hồ sơ BHXH. Kiểm kê TSCĐ  và tính hao mòn năm 2021. Lập dự toán ngân sách năm 2020

Kế toán

- Rút các khoản tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh.

Kế toán

- Phối hợp với các đoàn thể tổ chức hoạt động ngày 22/12

Toàn tổ

- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 1/2020

Toàn tổ

- Họp hội đồng

Toàn tổ

01

- Làm báo cáo kết quả kiểm tra học kỳ I

Văn phòng

- Lập danh sách khen thưởng cho học kỳ I

Văn phòng

- Thường xuyên điều trị bệnh, cập nhật thông tin học sinh ốm đau đầy đủ.

Y tế

-Kiểm tra VS môi trường, kiểm tra phòng chống dịch covid - 19

Y tế

- Kiểm tra, tổng hợp báo cáo, Emis giữa năm

Văn phòng

- Làm chứng từ rút lương tháng 01 cho CBGV – NV

Kế toán

- tổng hợp thu nộp các loại quỹ học sinh

Thủ quỹ

- Làm hồ sơ thanh quyết toán quỹ tháng 1

Kế toán

Họp đánh giá công tác tháng. Xét thi đua Kỳ I và lên kế hoạch tháng 2

Toàn tổ

- Họp hội đồng

Toàn tổ

 

02

- Tham gia trực tết nếu có

Các thành viên được phân công

- Thẩm định hồ sơ chế độ của học sinh. Làm hồ sơ phát sinh trong tháng.

Kế toán

- Cập nhật công văn đi đến

Văn phòng

- Kiểm tra VSMT, lớp học.

Y tế

- Chăm sóc sức khỏe cho học sinh ốm

Y tế

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân

Toàn tổ

- Nghỉ tết nguyên đán, ổn định nề nếp sau tết

Toàn tổ

- Kiểm tra VS môi trường, nhóm lớp

Y tế

- Làm lương tháng 02 và các khoản liên quan đến chế độ của giáo viên đúng, đủ, kịp thời

Kế toán

- Quyết toán các khoản thu – chi quỹ học sinh

Kế toán

- Tiếp tục cập nhật thu chi tài chính mỗi ngày. Rút lương tháng 2.

Kế toán

- Thanh quyết toán quỹ ngân sách tháng 2

Kế toán + thủ quỹ

- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 3

Toàn tổ

- Họp hội đồng

Toàn tổ

3

- Kiểm tra theo dõi vệ sinh môi trương, lớp

Y tế

- Làm lương và các khoản thanh toán cá nhân cho CBGV tháng 3

Kế toán – thủ quỹ

- Vào sổ công văn đi, đến và nộp báo cáo theo quy định

Văn phòng

- Tọa đàm ngày quốc tế phụ nữ 08/3

Toàn tổ

- Tham gia sinh hoạt đoàn 26/3

Đoàn viên

- Làm hồ sơ thanh toán chi quỹ tháng 3

Kế toán

- Quản lý hồ sơ CB,VC, hồ sơ học sinh

Văn phòng

- Làm hồ sơ chứng từ quý 1/2021

Kế toán

- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 4

Toàn tổ

- Họp hội đồng

Toàn tổ

 

4

- Quyết toán các quỹ  năm học 2020-2021

Kế toán- GVCN

- Chuẩn bị các loại báo cáo để chuẩn bị cho KT học kỳ II

Văn phòng

- Kiểm tra vệ sinh trường, lớp, các nhà vệ sinh

Y tế

- Hoàn thành hồ sơ làm đối chiếu dự toán quý I/2021

Kế toán- thủ quỹ

- Vào sổ công văn đi – đến và nộp báo cáo theo quy định

Văn phòng

- Họp đánh giá công tác tháng và lên kế hoạch tháng 5

Toàn tổ

- Họp hội đồng

Toàn tổ

5

Chuẩn bị báo cáo, văn phòng phẩm cho kiểm kiểm tra học kỳ II

Văn phòng

- Nhập các báo cáo cuối năm, nộp các báo cáo về phòng

Văn phòng

- Làm hồ sơ thanh quyết toán quỹ ngân sách quý 1 năm 2021

Kế toán

- Hoàn thành thu các loại quỹ để quyết toán với nhà trường

Thủ quỹ

- Phục vụ kiểm tra học kỳ II

Toàn tổ

- Kiểm kê tài sản ở các lớp, các bộ phận, tài sản nhà trường

Toàn trường

- Làm chứng từ các khoản chế độ phát cho CB,GV,NV, HS  tháng 5

Kế toán.

 

- Đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm

Toàn tổ

- Tuyên truyền cách chăm sóc vệ sinh cho học sinh khi nghỉ hè.

Y tế

- Hoàn thành quyết toán các khoản thu, chi quỹ học sinh

Kế toán- GVCN

6

- Trực hộp thư, cập nhật thông tin và báo cáo lãnh đạo giải quyết kịp thời các nội dung

Văn phòng

- Lập danh sách các giáo viên tập huấn trong hè (Nếu có)

Văn phòng

- Giải quyết các công việc phát sinh trong tháng

Toàn tổ

7

- Giải quyết 1 số công việc phát sinh trong hè

Toàn tổ

- Cập nhật theo dõi hộp thư điện tử để tham mưu cho BGH

Văn phòng

- Kiểm tra vệ sinh, tưới nước chăm sóc hoa trong hè

Y tế

- Quyết toán tài chính, rút lương tháng 7

Kế toán – Thủ quỹ

  • Phân công trực hè

Toàn tổ

- Làm các loại báo cáo nếu có trong hè

Văn phòng

 

        DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                                        TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                                                               Nguyễn Thị Hiền

 

ĐỊA CHỈ
Đức Hóa – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Đức Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình